3. Estatuts

Estatuts de la
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES
DELS COL•LEGIS MARISTES DE CATALUNYA (FAPAMAC)

CAPÍTOL I – DENOMINACIÓ, OBJECTE, DOMICILI I ÀMBIT

ARTICLE 1r.

La FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES DELS COL•LEGIS MARISTES DE CATALUNYA, amb el nom abreujat: FAPAMAC, en endavant “la Federació”, amb el número d’identificació fiscal G-58.470.659 i inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat amb el número 48, està constituïda a l’empara dels Articles 22 i 27 de la Constitució Espanyola de 1978 i es regula per la Llei 7/1997 de 18 de juny, pel Decret 202/1987 de 19 de maig del Departament d’Ensenyament i pels presents estatuts. La Federació actuarà amb coherència amb el Caràcter Propi dels Col•legis Maristes de Catalunya

ARTICLE 2on.

1. Són objectius de la Federació:

a) La mútua cooperació i la representació de les mares i pares i de les associacions adherides davant els organismes públics i privats, per la millora de l’educació i per un més eficaç exercici de la responsabilitat educadora dels pares.
b) Promoure la constitució i donar suport a les Associacions de mares i pares d’alumnes de Col•legis Maristes de Catalunya així com aquells altres col•legis i centres de formació en general que hagin estat admesos com a membres de la federació, donant compliment al que s’estableix a l’article 7 dels presents estatuts
c) Afirmar els principis i exigències de l’Escola Cristiana en una societat demòcrata i pluralista, que siguin solidàries amb les que hi ha al país, fidels a Catalunya i amb criteris de servei públic.
d) L’afirmació del dret dels pares a escollir el tipus d’educació que s’haurà de donar a llurs fills, d’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans, Pactes Internacionals de l’ONU, Convenció de la UNESCO i la Declaració dels Drets de l’Infant de la UNICEF, segons la vigent Constitució Espanyola, així com amb la Convenció Europea dels Drets Humans i les llibertats fonamentals del Consell d’Europa, i que tot això sigui una afirmació del principi de llibertat escolar igual per a tots els ciutadans.
e) Donar suport a la distribució justa dels béns de cultura, sense privilegis per a cap grup o classe social, que inclou, però, una atenció especial vers els més febles, que sempre serà prioritària i defensada per la Federació.
f) Promoure, col•laborant si cal amb els organismes públics o privats, accions que afavoreixin la justícia i la llibertat en general en la nostra societat, i, particularment, en les escoles, i una planificació eficaç de l’educació que sigui adequada a les peculiaritats de Catalunya, dins de l’estil característic dels Col•legis de l’Institut Marista.
g) Propugnar la dignificació i el reconeixement humà, social i econòmic de tots els qui treballen a les Escoles Maristes de Catalunya i la integració, en aquestes, de tots els qui formen la comunitat educativa: pares, promotors, educadors i alumnes, i post-educativa, com Associacions d’Antics Alumnes.
h) Afirmar el caràcter cristià de la família, la comunitat familiar i els valors evangèlics que s’hi han d’inserir, i perfilar el model de família cristiana i les noves formes que la convivència familiar haurà d’adoptar en la nostra societat.
i) Promoure als Col•legis Maristes de Catalunya la qualitat d’educació, l’obertura a totes les famílies i les característiques pròpies a l’estil educatiu de Marcel•lí Champagnat i de la pedagogia marista desenvolupada al llarg de la seva història, reflectides en els seus documents i publicacions d’investigació.
j) Realitzar les accions públiques que calguin en favor dels interessos familiars, presos en el sentit més ampli, com a ciutadans, consumidors, etc., amb participació representativa en organismes i institucions que actuïn en aquest sentit.
k) Promoure accions conjuntes de les Associacions Federades, referents als objectius anteriorment esmentats.
l) Organitzar activitats educatives, esportives i de formació i activitats adreçades a les famílies.
m) D’altres que, en el marc de la normativa educativa, assigni la legislació vigent.

2. En queda exclòs tot ànim de lucre.

ARTICLE 3r.

El domicili social de la Federació serà a 08014 Barcelona, carrer Vallespir 162, previ acord amb l’Institut dels Germans Maristes de l’Ensenyament – Província de l’Hermitage. Si la Junta Directiva ho creu convenient, podran crear-se delegacions d’àmbit comarcal. El seu àmbit d’activitats serà de manera prioritària el territori de Catalunya.

CAPÍTOL II – DELS SOCIS

ARTICLE 4rt.

1. Podran ésser membres de ple dret de la Federació totes les Associacions de mares i pares d’alumnes de Col•legis Maristes de Catalunya i les associacions de mares i pares d’alumnes de col•legis i centres de formació en general que hagin assumit els aspectes fonamentals de l’esperit i la pedagogia marista, inspirat per Marcel•lí Champagnat, que orienta la tasca educativa dels col•legis membres. Caldrà en tots els casos, que llurs Estatuts siguin homologables als de la pròpia Federació, segons criteri de la Junta Directiva de la Federació.

2. L’admissió dels membres és facultat de la Junta Directiva.

ARTICLE 5è.

La sol•licitud d’ingrés a la Federació es farà per mitjà d’un escrit dirigit a la Junta Directiva, acompanyat d’un extracte de l’acta de l’Associació sol•licitant en què consti l’acord de demanar l’ingrés. S’hi haurà d’adjuntar còpia dels Estatuts, expressió del nombre d’associats i també relació nominal dels membres de la Junta Directiva.

ARTICLE 6è.

1. Es causarà baixa de la Federació per algun dels motius següents:

a) Renúncia voluntària comunicada per escrit.
b) Manca de pagament de les quotes que s’estableixen reglamentàriament.
c) Variació o incompliment manifest dels objectius establerts en els Estatuts particulars de cada Associació.
d) Actuació en contradicció evident amb els interessos conjunts o amb els objectius adoptats per la Federació en Assemblea.

2. Quan una Associació Federada, per qualsevol circumstància degudament justificada, s’inclogui en algun dels motius esmentats de baixa s’incoarà un expedient en el qual, preceptivament, haurà d’ésser escoltada.
L’Associació afectada per l’expedient podrà recórrer contra la decisió de la Junta Directiva de la Federació, a l’Assemblea General primera que se celebri, per escrit, exposant degudament les seves raons.
El president de la Federació, o aquell a qui es delegui, haurà de donar compte de l’escrit de recurs a l’Assemblea i sol•licitar, prèvia exposició de l’expedient incoat, la decisió de l’Assemblea.

ARTICLE 7è.

Els drets de les Associacions Federades són:

a) Participar en les actes i activitats que convoqui la Federació.
b) Elegir i ésser elegit per a qualsevol càrrec de la Federació.
c) Presentar proposicions, projectes o suggeriments a debat en l’Assemblea, i sol•licitar informació sobre les activitats de la Federació.
d) Examinar i comprovar els llibres de comptabilitat, l’estat de comptes i el balanç anual.
e) Presentar mocions de censura o aprovació a l’actuació de la Junta Directiva o dels òrgans de govern o de qualsevol dels seus membres.
f) Rebre ajuda de la Federació per a la defensa dels interessos propis en tot el que es relacioni amb el compliment dels seus fins, dins els canals establerts per la legislació vigent.
g) Rebre informació de l’activitat de la Federació i posseir un exemplar dels estatuts.

ARTICLE 8è.

Els deures de les Associacions Federades són:

a) Complir els acords reglamentaris adoptats per la Federació a través dels seus distints òrgans de govern, un cop hagin estat confirmats per l’Assemblea.
b) Contribuir al sosteniment de la Federació i de les seves activitats amb les quotes que s’estableixin reglamentàriament.
c) Col•laborar al major prestigi de la Federació i al millor compliment dels seus fins.
d) Mantenir exactament informada la Federació de qualsevol variació dels Estatuts propis, així com de la composició de la Junta Directiva i del nombre d’associats.

CAPÍTOL III – ÒRGANS DE GOVERN

L’ASSEMBLEA GENERAL

ARTICLE 9è.

1. L’Assemblea General és l’Òrgan suprem de la Federació, i està constituïda per la totalitat dels compromissaris de la Federació.

2. Cada Associació federada estarà representada per dos compromissaris titulars i dos suplents, que a més de tenir la plenitud de drets civils, hauran d’ésser socis de l’Associació Federada que representen.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui discrepin i els presents que s’han abstingut de votar.

ARTICLE 10è.

Els càrrecs de president i secretari de l’Assemblea General recauran en els qui ho siguin en la Junta Directiva de la Federació. En cas d’absència obligada d’algun d’aquests, el president serà substituït per el vice-president i el secretari serà substituït pel vocal 1r..

ARTICLE 11è.

1. L’Assemblea General és reunirà al menys un cop a l’any.

2. L’Assemblea serà convocada per la Junta Directiva i, en nom d’ella pel president, amb 15 dies d’anticipació com a mínim, per mitjà d’un avís particular amb indicació del lloc, data i hora de realització, dirigit a cadascuna de les associacions federades, fent-hi constar els assumptes que hauran d’ésser sotmesos a deliberació, a través de l’Ordre del Dia corresponent.

ARTICLE 12è.

Correspon a l’Assemblea General

a) Modificar els Estatuts.
b) Aprovar, si s’escau, el Reglament de Règim Intern que proposi la Junta Directiva per a un millor desenvolupament de tot el que es preveu en els Estatuts, sense que aquests hi puguin ésser contravinguts.
c) La dissolució de la Federació.
d) Examinar i aprovar, si s’escau, l’estat de comptes de la Federació.
e) Examinar i aprovar, si s’escau, la memòria anual de la Junta Directiva.
f) Examinar i aprovar, si s’escau, el pressupost anual de despeses i ingressos de l’exercici següent i les quotes que proposi la Junta Directiva.
g) Elegir i remoure els membres de la Junta Directiva.
h) Votar les mocions d’aprovació o de censura de les activitats de la Junta Directiva i decidir les resolucions que presenti la Junta Directiva.
i) Confirmar o rebutjar les baixes de socis proposades per la Junta.
j) Tot allò que no estigui expressament reservat a cap altre òrgan de govern.

ARTICLE 13è.

1. L’Assemblea es considerarà constituïda amb qualsevol que sigui el nombre d’assistents.

2. A l’assemblea correspon un vot a cada compromissari present o representat. Perquè els seus acords siguin vàlids n’hi haurà prou amb la majoria simple dels vots.

3. Per adoptar acords sobre la separació de socis, la modificació d’estatuts i la dissolució de la Federació cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents.

LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICLE 14è.

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa la Federació. La Junta Directiva de la Federació la compondran tants membres com Associacions Federades integri. Cap associació federada podrà tenir més d’un membre a la Junta Directiva de la Federació. Els seus càrrecs seran els següents: president, vice-president, secretari, tresorer i els altres seran vocal 1er., 2on., 3er. i així successivament. Tindrà la consideració d’òrgan de govern i d’execució de l’Assemblea General.

2. La Junta Directiva serà assistida pel superior provincial de l’Hermitage, o bé per la persona que ell delegui que podrà assistir-hi amb veu però sense vot a les reunions de la Junta. També podrà assistir també amb veu però sense vot a les sessions de l’Assemblea.

ARTICLE 15è.

1. El període de mandat de la Junta Directiva serà de quatre anys. La Junta Directiva es renovarà per meitats cada dos anys en la reunió anual de l’Assemblea General.

2. La primera renovació afectarà la meitat dels membres de la Junta Directiva. S’establirà una llista oficial numerada de membres de la Junta Directiva, que es farà constar en l’Acta d’elecció. La renovació afectarà en primer terme els que ocupin els llocs imparells a la llista, i la renovació següent els qui ocupin els llocs parells, i així successivament.

3. Tots els membres de la Junta Directiva podran ésser reelegits.

4. Cap càrrec serà remunerat econòmicament i la seva actuació tindrà la consideració de servei a les Associacions Federades.

ARTICLE 16è.

1. La Junta Directiva es reunirà almenys tres vegades a l’any. També quan ho disposi el president, ja sigui per iniciativa pròpia o quan ho demanin, com a mínim, la tercera part dels seus components.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels assistents. El vot del president és de qualitat i resoldrà els empats que es puguin produir.

4. Serà obligatòria l’assistència a les sessions de la Junta Directiva i, en el cas de no poder assistir-hi, es comunicarà això al president sense que sigui delegable el vot en un altre membre de la Junta Directiva.
La manca d’assistència a tres reunions de la Junta sense justificació serà motiu de baixa del càrrec.

4. Dins la Junta Directiva actuarà una Comissió Permanent composta pel president, el vice-president, el secretari i el tresorer, a fi que puguin resoldre les qüestions de tràmit que no hagin de menester la intervenció de la totalitat de la Junta, a la qual, tanmateix, en donarà compte en la primera reunió que es convoqui.

ARTICLE 17è.

Correspon a la Junta Directiva:

a) Representar, dirigir i administrar la Federació de la manera més amplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per Assemblea General.
b) Convocar i fixar la data de celebració de l’Assemblea General i l’Ordre del Dia.
c) Promoure accions encaminades vers els fins de la Federació que es fixen en aquests Estatuts i desenvolupar les activitats o les gestions acordades a l’Assemblea.
d) Representar les Associacions Federades, davant els organismes públics i privats.
e) Redactar els pressupostos i balanços.
f) Regular el règim econòmic de la Federació, així com la seva organització administrativa.
g) Designar les comissions de treball i les seccions que es considerin oportunes i coordinar les seves tasques. Admetre, suspendre i donar de baixa els membres de la Federació.
h) Proposar a l’Assemblea les quotes ordinàries i extraordinàries que calgui.
i) Interpretar aquests Estatuts i els Reglaments de Règim Intern de la Federació, i vetllar-ne el compliment.
j) Contractar els empleats que la Federació pugui tenir.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones per aconseguir subvencions, ajuts, ús de locals o edificis o altres.
l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquests dipòsits
m) Exercir totes les funcions que li siguin delegades en l’Assemblea General, en compliment d’aquests Estatuts.

ARTICLE 18è.

Són funcions del president:

a) Ostentar la representació de la Federació davant de qualsevol autoritat, tribunals, organismes públics i privats.
b) Convocar l’Assemblea General, la Junta Directiva i la Comissió Permanent i presidir-ne les reunions.
c) Visar les Actes de les sessions i vigilar l’execució dels acords presos.
d) Subscriure contractes a nom de la Federació, atorgar poders a altres persones, interposar reclamacions en la via governativa i davant les jurisdiccions ordinària i especials, exercitar accions i oposar-hi excepcions.
e) Autoritzar els pagaments que realitzi la Federació.
f) Delegar les seves facultats en altres persones en forma que permeti la màxima eficàcia i la supervisió adequada.
g) Totes les que es dedueixin d’aquests Estatuts i dels acords de l’Assemblea.

ARTICLE 19è.

Correspon al vice-president:

a) Substituir el president en els casos d’absència per malaltia o motiu justificat.
b) Actuar per delegació del president en la forma que acordi la Junta Directiva o que el president els indiqui.

ARTICLE 20è.

Correspon al secretari:

a) Custodiar els llibres, documents i segells de la Federació, excepte els de comptabilitat.
b) Tenir al corrent el llibre de Registre de socis.
c) Redactar les Actes de les Assemblees Generals, Juntes Directives i Comissions Permanents, de les quals donarà fe i les firmarà amb el vist-i-plau del president.
d) Lliurar certificacions referents als llibres i documents de la Federació, amb el vist-i-plau del President.
e) Preparar, redactar i publicar, en el seu cas, la Memòria Anual.
f) Portar la correspondència que necessiti mantenir la Federació.
g) Posar en coneixement de l’autoritat competent, amb el vist-i-plau del president, els acords presos per l’Assemblea General.
h) Qualsevol altra funció no específica que li encomani el president, la Junta Directiva o l’Assemblea General.

ARTICLE 21è.

Correspon al tresorer:

a) Recaptar i custodiar els fons de la Federació.
b) Efectuar els cobraments i els pagaments que el president autoritzi, i anotar-los als llibres corresponents
c) Tenir els comptes a disposició de la Junta Directiva, dels dos censors elegits anualment per l’Assemblea General, a l’efecte d’intervenció
d) Confeccionar el pressupost anual de despeses i preparar l’estat de comptes en cada exercici.

ARTICLE 22è.

1. Correspon al vocal 1r. i al vocal 2n. substituir respectivament el secretari i el tresorer, en els casos d’absència d’aquest per malaltia o altres motius justificats.

2. Correspon als vocals exercir les funcions que assigni el president a cadascú, d’acord amb la Junta Directiva.

PLENARI DE PRESIDENTS

ARTICLE 23è.

1. És el màxim òrgan consultiu de la Federació i està constituït precisament pels presidents o vice-presidents, en cas de suplència, de totes les Associacions Federades. Només podran ser substituïts per un altre membre de la Junta de l’associació respectiva quan el president o vice-president de l’associació federada pertanyi a la Junta Directiva de la pròpia federació. Al Plenari de Presidents també hi assisteix la Junta Directiva de la Federació..

2. El convocarà el president de la Federació i quedarà constituït sigui quin sigui el nombre d’assistents.

ARTICLE 24è.

Correspon al Plenari de Presidents:

a) Emetre opinions sobre assumptes urgents i importants que el president de la Federació cregui oportú de sotmetre’ls.
b) Aconsellar sobre qualsevol tema que se’ls proposi o que algun membre del Ple vulgui plantejar.
c) Fer suggeriments sobre qualsevol tema. Les recomanacions preses en el Plenari de presidents no seran vinculants ni per a la Junta Directiva ni per a la Federació, mentre no esdevinguin acord d’una Assemblea General.

ARTICLE 25è.

La convocatòria es farà per escrit tramès amb set dies naturals d’antelació, almenys a la data de reunió. S’hi podrà establir un avenç dels assumptes de consulta, i en la mateixa reunió, acordar el temari entre tots els assistents. En casos d’extrema urgència, la convocatòria es podrà fer verbalment, per telèfon, o mitjançant telegrama, amb dos dies d’antelació a la reunió.

CAPÍTOL IV – RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 26è.

1. La Federació no té patrimoni fundacional. El patrimoni que es formi comprendrà tots els béns que s’adquireixin per a l’acompliment de les activitats de la Federació.

2. Els recursos d’aquesta Federació, seran:
a) Les quotes de les Federacions associades.
b) Els interessos que produeixin els fons de la Federació
c) Les subvencions o els donatius que les persones o els organismes públics o privats puguin concedir.
d) Qualsevol altres ingressos que s’arbitrin per mitjà de les activitats realitzades per la Federació, en la consecució dels seus fins.

3. Els exercicis econòmics de la Federació seran de 12 mesos, per períodes compresos entre l’1 de setembre i el 31 d’agost de l’any següent.

CAPÍTOL V – DISSOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ

ARTICLE 27è.

La durada de la Federació s’estableix per temps indefinit i sols podrà dissoldre’s per acord de l’Assemblea General convocada de manera extraordinària amb aquesta finalitat.

ARTICLE 28è.

En cas de liquidació, actuarà com a Comissió liquidadora l’última Junta Directiva en exercici i les Associacions Federades que es designin per a aquest fi. Aquesta Comissió procedirà a l’alienació dels béns socials i amb el seu producte extingirà les càrregues de la Federació, destinant el sobrer, si n’hi hagués, a finalitats docents o socials del Institut Marista.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s